Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

Відродження після війни: професії, які стануть основою майбутнього України

denzadnem.com.ua

Відродження після війни: професії, які стануть основою майбутнього України

За да­ни­ми дос­ліджен­ня «Як вій­на змі­ни­ла ме­не та кра­їну. Під­сумки ро­ку» Со­ці­оло­гіч­ної гру­пи «Рей­тинг» вій­на приз­ве­ла до втра­ти ро­бо­ти не менш як для тре­ти­ни пра­цез­датно­го на­се­лен­ня. Особ­ли­во склад­на си­ту­ація для пе­ре­се­лен­ців й меш­канців зон бойових дій: по­ло­ви­на з них втра­ти­ли свою ро­бо­ту. За­га­лом, вій­на зму­си­ла ба­гатьох ук­ра­їн­ців шу­ка­ти но­ве міс­це пра­ці й не­рід­ко в ін­шо­му на­се­ле­но­му пун­кті кра­їни чи вза­га­лі за кор­до­ном, і на­віть змі­ню­ва­ти про­фе­сію. Які ж ва­кан­сії ко­рис­ту­ють­ся по­пи­том у во­єн­ний час, та які бу­дуть зат­ре­бу­ва­ні піс­ля за­кін­чення вій­ни — да­лі у ма­те­рі­алі. Від швачки і до психолога: популярні вакансії на ринку праці під час війни У про­фе­сій­но­му роз­рі­зі струк­ту­ра ва­кан­сій сут­тє­во не змі­ни­лась: про­фе­сії, що бу­ли в по­пи­ті до вій­ни, пот­рібні і сьогод­ні. Про це у квіт­ні роз­по­ві­ла Ко­рес­пондент.net ди­рек­торка Дер­жавно­го цен­тру зай­ня­тос­ті Юлія Жов­тяк.
  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
27 вересня 2023