Вступ-2023: 10 кроків для вступу до закладу вищої освіти у 2023 році

denzadnem.com.ua

Вступ-2023: 10 кроків для вступу до закладу вищої освіти у 2023 році

Поп­ри во­єн­ний стан в Ук­ра­їні три­ває ак­тивна під­го­тов­ка до вступ­ної кам­па­нії у 2023 ро­ці. Зок­ре­ма, за­ре­єс­тро­ва­но По­ряд­ки прийому на нав­чання для здо­бут­тя фа­хо­вої пе­ред­ви­щої та ви­щої ос­ві­ти, де­монс­тра­цій­ні ва­рі­ан­ти тес­тів уже із се­ми пред­ме­тів НМТ дос­тупні на сай­ті УЦО­ЯО, а ре­єс­тра­ція для учас­ті у тес­ту­ван­ні роз­почнеть­ся 3 квіт­ня. Для до­по­мо­ги вступ­ни­кам МОН під­го­ту­ва­ло го­лов­ні кро­ки, які до­по­мо­жуть ста­ти сту­ден­том у 2023 ро­ці: 1. Ключовий інструмент вступної кампанії 2023 року — особистий електронний кабінет вступника. 2. ЗВО створює консультаційний центр приймальної комісії для надання допомоги вступникам під час реєстрації особистого електронного кабінету та подання заяв. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого ЗВО. Ре­єс­тра­ція осо­бис­тих елек­трон­них ка­бі­не­тів роз­по­чи­на­єть­ся 1 лип­ня 2023 ро­ку на веб­сай­ті за ад­ре­сою https://vstup.edbo.gov.ua/. Осо­бис­ті елек­трон­ні ка­бі­не­ти вступ­ни­ків пра­цю­ють до 30 лис­то­па­да. 3. Під час реєстрації особистого електронного кабінету вступник зазначає такі дані: серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу); номер, PIN-код та рік отримання сертифіката НМТ/сертифіката ЗНО/екзаменаційного листка, що був одержаний під час реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ; тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО/сертифіката НМТ/екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ). 4. Якщо вступник має пільги, він повинен звернутися до одного із закладів вищої освіти (ЗВО) та надати документи, що підтверджують право на спеціальні умови вступу. За­ува­жи­мо, що у 2023 ро­ці збе­ре­же­но усі піль­ги та піль­го­ві ка­те­го­рії, пе­ред­ба­че­ні за­ко­на­ми, зок­ре­ма для жи­те­лів тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій. Вступ­ни­ки, які за­ре­єс­тро­ва­ні та пе­ре­бу­ва­ють на ТОТ, змо­жуть про­хо­ди­ти усі про­це­ду­ри вступ­ної кам­па­нії дис­танцій­но. Зас­то­су­ван­ня пільг для жи­те­лів особ­ли­во не­без­печних те­ри­то­рій (ОНТ) бу­де виз­на­че­но у трав­ні з ура­ху­ван­ням роз­витку во­єн­но-по­лі­тич­ної си­ту­ації в Ук­ра­їні. 5. Скласти вступні випробування. Вступні випробування у 2023 році: Для здо­бут­тя сту­пе­нів ви­щої ос­ві­ти мо­лод­ший ба­ка­лавр, ба­ка­лавр (ма­гістр ме­дич­но­го, фар­ма­цев­тично­го та ве­те­ри­нар­но­го спря­му­ван­ня) на ос­но­ві пов­ної за­галь­ної се­редньої ос­ві­ти (ПЗСО), ос­вітньо-про­фе­сій­но­го сту­пе­ня фа­хо­во­го мо­лод­шо­го ба­ка­лав­ра/ос­вітньо-ква­лі­фі­ка­цій­но­го рів­ня мо­лод­шо­го спе­ці­аліс­та/сту­пе­ня ви­щої ос­ві­ти мо­лод­шо­го ба­ка­лав­ра (НРК5): творчий конкурс — на мистецькі та спортивні спеціальності; національний мультипредметний тест (НМТ) ー на всі інші спеціальності; або співбесіди та/або розгляд мотиваційних листів — під час вступу лише на контракт зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка (53 спеціальності та 11 спеціалізацій). Твор­чі кон­курси мож­на скла­да­ти оч­но та/або дис­танцій­но (за рі­шен­ням зак­ла­ду ос­ві­ти; для осіб, які за­ре­єс­тро­ва­ні та пе­ре­бу­ва­ють на тим­ча­со­во оку­по­ва­ній те­ри­то­рії — за звер­ненням вступ­ни­ка). НМТ 2023 ро­ку від­бу­деть­ся у фор­мі комп’ютер­но­го он­лайн-тес­ту­ван­ня з трьох пред­ме­тів: два пред­ме­ти з ос­новно­го бло­ку (ук­ра­їнсь­ка мо­ва, ма­те­ма­ти­ка) та один пред­мет із до­дат­ко­во­го бло­ку (іс­то­рія Ук­ра­їни, або іно­зем­на мо­ва, або бі­оло­гія, або фі­зи­ка, або хі­мія) за ви­бо­ром вступ­ни­ка. НМТ бу­де скла­да­ти­ся вступ­ни­ком про­тя­гом од­но­го дня, за­галь­на три­ва­лість тес­ту­ван­ня 180 хви­лин, ре­зуль­та­ти бу­дуть ві­до­мі учас­ни­ку від­ра­зу піс­ля його за­кін­чення. За­мість ре­зуль­та­тів НМТ 2023 ро­ку мож­на бу­де ско­рис­та­ти­ся ре­зуль­та­та­ми НМТ 2022 ро­ку або ЗНО 2021 чи 2020 ро­ків. Для гро­ма­дян Рес­публі­ки Поль­ща за­ра­хо­ву­ють­ся ре­зуль­та­ти ма­ту­раль­но­го іс­пи­ту з трьох пред­ме­тів. Для здо­бут­тя сту­пе­ня ви­щої ос­ві­ти ма­гіс­тра на ос­но­ві сту­пе­ня ба­ка­лав­ра (НРК6), сту­пе­ня ма­гіс­тра (ос­вітньо-ква­лі­фі­ка­цій­но­го рів­ня спе­ці­аліс­та) (НРК7): для вступу на спеціальності галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, 08 Право, 28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини: єдиний вступний іспит (ЄВІ 2023 року) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ 2023 року); для вступу на спеціальність 061 Журналістика: ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року; або ЄВІ 2023 року та фаховий іспит для вступників, які здобули вищу освіту ступеня бакалавра зі спеціальності 061 Журналістика в тому ж закладі вищої освіти для вступу на інші спеціальності: ЄВІ 2023 року та фаховий іспит для вступу лише на контракт зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка: відповідно до Правил прийому можуть використовуватися тільки результати фахового іспиту та/або розгляду мотиваційних листів. Реєстрація на НМТ, ЄВІ, ЄФВВ НМТ, ЄВІ, ЄФВВ про­во­дить­ся УЦО­ЯО у два ета­пи: основні сесії; додаткові сесії. Участь у НМТ мо­же взя­ти осо­ба, яка має ПЗСО або за­вер­шує її здо­бут­тя у 2023 ро­ці та за­ре­єс­тру­ва­ла­ся як учас­ник НМТ. Ре­єс­тра­ція для учас­ті в НМТ пе­ред­ба­чає: створення персонального кабінету на вебсайті УЦОЯО; внесення у персональному кабінеті особистих даних та інформації щодо участі в НМТ; завантаження у персональному кабінеті в електронній формі (сканкопій та/або фотокопій) реєстраційних документів; підтвердження у персональному кабінеті бажання взяти участь у НМТ і надсилання з використанням функціоналу персонального кабінету внесеної інформації та копій документів на обробку; обробку регіональним центром наданої інформації та копій документів; надання учаснику НМТ можливості сформувати Сертифікат НМТ 2023 року в персональному кабінеті. Участь у ЄВІ, ЄФВВ мо­же взя­ти осо­ба, яка має ви­щу ос­ві­ту сту­пе­ня ба­ка­лав­ра або ма­гіс­тра (ос­вітньо-ква­лі­фі­ка­цій­но­го рів­ня спе­ці­аліс­та), або за­вер­шує її здо­бут­тя у 2023 ро­ці та за­ре­єс­тру­ва­ла­ся — учас­ник ЄВІ, учас­ник ЄФВВ Ре­єс­тра­ція на ЄВІ та/або ЄФВВ здій­сню­ють прий­мальні ко­мі­сії ЗВО. Ше­пе­тів­ка   Дош­ка ого­ло­шень   Міс­це­ва рек­ла­ма   6. Вступники зможуть подати до двадцяти заяв у сукупності за всіма джерелами фінансування та основами вступу, з яких не більше п’яти заяв на бюджет. 7. Для вступу на бюджет або для переведення на такі місця набрати не менше ніж 130 балів. Кон­кур­сний бал для всту­пу на бюд­жет або для пе­ре­ве­ден­ня на та­кі міс­ця не мо­же бу­ти мен­ше ніж 130,000 ба­лів. Кон­кур­сний бал для всту­пу на кон­тракт ЗВО виз­на­чає са­мос­тій­но. Кон­кур­сний бал для всту­пу на ос­но­ві ПЗСО та НРК5 за всі­ма дже­ре­ла­ми фі­нан­су­ван­ня не мо­же бу­ти мен­ше ніж: 150 балів для спеціальностей 221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія галузі знань 22 Охорона здоров’я; 140 балів (120 балів для вступу на контракт) для спеціальностей галузей знань 08 Право, 28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини, спеціальності 226 Ф
  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
10 червня 2023