Вступна кампанія 2023: у МОН дали покрокову інструкцію випускникам

denzadnem.com.ua

Вступна кампанія 2023: у МОН дали покрокову інструкцію випускникам

Поп­ри во­єн­ний стан в Ук­ра­їні три­ває ак­тивна під­го­тов­ка до вступ­ної кам­па­нії у 2023 ро­ці. Зок­ре­ма, за­ре­єс­тро­ва­но По­ряд­ки прийому на нав­чання для здо­бут­тя фа­хо­вої пе­ред­ви­щої та ви­щої ос­ві­ти, де­монс­тра­цій­ні ва­рі­ан­ти тес­тів уже із се­ми пред­ме­тів НМТ дос­тупні на сай­ті УЦО­ЯО, а ре­єс­тра­ція для учас­ті у тес­ту­ван­ні роз­почнеть­ся 3 квіт­ня. Для до­по­мо­ги вступ­ни­кам МОН під­го­ту­ва­ло го­лов­ні кро­ки, які до­по­мо­жуть ста­ти сту­ден­том у 2023 ро­ці: 1. Ключовий інструмент вступної кампанії 2023 року — особистий електронний кабінет вступника. 2. ЗВО створює консультаційний центр приймальної комісії для надання допомоги вступникам під час реєстрації особистого електронного кабінету та подання заяв. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого ЗВО.
  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
10 червня 2023