Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

Ганебний злочин: сина посадовця ТЦК взяли на гарячому

denzadnem.com.ua

Ганебний злочин: сина посадовця ТЦК взяли на гарячому

Пра­ців­ни­ки ДБР зат­ри­ма­ли си­на на­чаль­ни­ка од­но­го із від­ді­лень Він­ниць­ко­го об’єд­на­но­го місь­ко­го Те­ри­то­рі­аль­но­го цен­тру ком­плек­ту­ван­ня та со­ці­аль­ної під­трим­ки, який обі­цяв за гро­ші міс­це­во­му меш­канцю «зро­би­ти» па­кет до­ку­мен­тів для ви­їз­ду за кор­дон.

Чо­ло­вік за­пев­няв, що за 20 тис. до­ла­рів США його бать­ко під­го­тує до­ку­мен­ти, які доз­во­лять уник­ну­ти мо­бі­лі­за­ції та ви­їха­ти з Ук­ра­їни.

За опе­ра­тив­ни­ми да­ни­ми, син по­са­дов­ця про­по­ну­вав й ін­шим осо­бам по­діб­ну «до­по­мо­гу». Зок­ре­ма, під час об­шу­ків у нього ви­яв­ле­но та ви­лу­че­но пус­ті по­віс­тки, біль­ше де­сят­ка ко­пій пас­портів чо­ло­ві­ків при­зов­но­го ві­ку, го­тів­ку у різ­ній ва­лю­ті.

  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
16 липня 2024