Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

Зрадник при владі працював на фсб: гучна справа шокувала українців

denzadnem.com.ua

Зрадник при владі працював на фсб: гучна справа шокувала українців

За про­це­су­аль­но­го ке­рів­ниц­тва Хмель­ницької об­ласної про­ку­ра­ту­ри вик­ри­то та по­ві­дом­ле­но про пі­доз­ру на­чаль­ни­ку од­но­го з від­ді­лів Хмель­ницької місь­кої ра­ди у дер­жавній зра­ді (ч. 2 ст. 111 КК Ук­ра­їни).

За да­ни­ми слідс­тва, чи­нов­ник, який мав про­ро­сій­ські пог­ля­ди, по­чав спів­пра­цю­ва­ти зі спів­ро­біт­ни­ком фсб рф. Про­тя­гом трав­ня-чер­вня 2024 ро­ку по­са­до­вець місь­кра­ди, ма­ючи дос­туп до від­по­від­них ін­форма­цій­них баз, пе­ре­да­вав ві­до­мос­ті вій­сько­во­го ха­рак­те­ру. Зок­ре­ма, пер­со­наль­ні да­ні вій­сько­вос­лужбов­ців Уп­равлін­ня СБУ та ін­ших під­розді­лів Сил обо­ро­ни Ук­ра­їни.

  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
16 липня 2024