Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

За рік в Україні зафіксували близько 100 землетрусів

denzadnem.com.ua

За рік в Україні зафіксували близько 100 землетрусів

Впро­довж ли­ше ос­танніх кіль­кох мі­ся­ців в Ук­ра­їні від­бу­лось кіль­ка зем­летру­сів. Нап­риклад, 1 груд­ня бу­ли за­фік­со­ва­ні під­земні пош­товхи в Чер­ні­вець­кій об­ласті. Про це по­ві­дом­ля­ли в Го­лов­но­му цен­трі спе­ці­аль­но­го кон­тро­лю. Епі­центр зем­летру­су за­ля­гав у районі міс­та Но­вод­ніс­тровськ на гли­би­ні 6 км. Його маг­ні­ту­да ста­но­ви­ла 2,2 за шка­лою Ріх­те­ра — та­кі ко­ли­ван­ня від­но­сять­ся до не­від­чутних. Схо­жі зем­летру­си в об­ласті фік­су­ва­ли 6 жов­тня й 18 лис­то­па­да. Так са­мо не­ве­ли­кий зем­летрус за­ре­єс­тру­ва­ли в Іва­но-Фран­ківсь­кій об­ласті 7 ве­рес­ня, бі­ля на­се­ле­но­го пун­кту Над­вірна. А на по­чат­ку лис­то­па­да в Ру­му­нії став­ся зем­летрус маг­ні­ту­дою 5,4 за шка­лою Ріх­те­ра, який від­чу­вав­ся в чо­тирьох об­ластях Ук­ра­їни.
  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
17 червня 2024