Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

Українці можуть отримати 16 тисяч гривень на дрова та вугілля: що відомо

denzadnem.com.ua

Українці можуть отримати 16 тисяч гривень на дрова та вугілля: що відомо

Для то­го, щоб кож­на ро­ди­на, яка обіг­рі­ває в зи­мо­вий пе­рі­од своє жит­ло дро­ва­ми чи ву­гіл­лям, мог­ла впев­не­но прой­ти зи­мо­вий пе­рі­од, Уряд ух­ва­лив рі­шен­ня, яке сут­тє­во під­ви­щить до­по­мо­гу на прид­бання твер­до­го піч­но­го па­ли­ва для тих, хто пот­ре­бує та­кої під­трим­ки.

«Ста­ном на 7 лис­то­па­да, близь­ко 1,3 млн ук­ра­їнсь­ких до­мо­гос­по­дарств от­ри­му­ють жит­ло­ву суб­си­дію (з них — по­над 200 тис. гос­по­дарств вже от­ри­ма­ли суб­си­дію на твер­де піч­не по­бу­то­ве па­ли­во); ще 1,2 млн сі­мей от­ри­му­ють піль­ги на оп­ла­ту жит­ло­во-ко­му­наль­них пос­луг (з них — по­над 100 тис. ро­дин теж от­ри­ма­ли піль­гу на твер­де піч­не по­бу­то­ве па­ли­во)», — по­ві­дом­ляє Мі­ніс­терс­тво со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки.

  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
5 грудня 2023