Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

Ворог вербує підлітків для скоєння диверсій: що потрібно?

denzadnem.com.ua

Ворог вербує підлітків для скоєння диверсій: що потрібно?

Кі­бер­по­лі­ція Ук­ра­їни ін­формує про не­без­пе­ку вер­бу­ван­ня ро­сій­ськи­ми спец­служ­ба­ми для вчи­нен­ня ди­вер­сій, зок­ре­ма — під­па­лів ав­то­мо­бі­лів ук­ра­їнсь­ких вій­сько­вос­лужбов­ців.

По­лі­цей­ські ра­зом з ко­ле­га­ми з ін­ших пра­во­охо­рон­них ор­га­нів вста­нов­лю­ють ви­ко­нав­ців і за­мов­ни­ків та­ких зло­чи­нів. Так, у чер­вні по­лі­цей­ські спіль­но з СБУ вик­ри­ли схе­му ро­сій­ських спец­служб з вер­бу­ван­ня під­літків для вчи­нен­ня ди­вер­сій. Юна­ків ві­ком від 13 до 18 ро­ків, яких ро­сія втяг­ну­ла в зло­чин­ну ді­яль­ність, зат­ри­ма­но. Те­пер їм заг­ро­жує по­ка­ран­ня до 15 ро­ків поз­бавлен­ня во­лі або до­віч­не ув’яз­нення.

  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
24 липня 2024