Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

Нелюди скоїли таке, що не має виправдання

denzadnem.com.ua

Нелюди скоїли таке, що не має виправдання

У бе­рез­ні 2014 ро­ку в Не­ті­ши­ні Ше­пе­тівсь­ко­го району бу­ла об­лашто­ва­на Алея Тро­янд пам’яті Не­бес­ній Сот­ні — 107 учас­ни­кам Ре­во­лю­ції Гід­ності. Про що свід­чи­ла спе­ці­аль­но вста­нов­ле­на таб­личка.

«Біль­ше 10 ро­ків во­на ні­ко­му не за­ва­жа­ла. А де­кіль­ка днів то­му таб­личка ко­мусь по­ча­ла му­ля­ти очі і її бу­ло зло­ма­но. Ще й зу­силь пот­рібно бу­ло док­ласти не­аби­яких, щоб ме­та­ле­вий стов­пець спо­чат­ку зіг­ну­ти. Ко­му во­на за­ва­жа­ла? Для чо­го? Як мож­на по­яс­ни­ти та­кий вчи­нок? Йому не­має вип­равдан­ня. Ми по­во­ди­мо­ся амо­раль­но тут, в ти­лу, да­ле­ко від фрон­ту, де муж­ні во­їни-за­хис­ни­ки від­да­ють свої жит­тя за кож­ний наш ти­хий та спо­кій­ний ра­нок», — по­ві­дом­ляє Ви­ко­нав­чий ко­мі­тет Не­ті­шинсь­кої місь­кої ра­ди.

  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
16 липня 2024