Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

Одруження наосліп. В Україні виник бум фіктивних шлюбів з жінками з інвалідністю

denzadnem.com.ua

Одруження наосліп. В Україні виник бум фіктивних шлюбів з жінками з інвалідністю

Опе­ра­тив­ні спів­ро­біт­ни­ки Львівсь­ко­го при­кор­донно­го за­го­ну спіль­но із пра­во­охо­рон­ця­ми вик­ри­ли ки­ян­ку, яка ор­га­ні­зу­ва­ла ка­нал з не­за­кон­но­го пе­реп­равлен­ня за кор­дон вій­сько­во­зо­бов’яза­но­го чо­ло­ві­ка шля­хом ук­ла­ден­ня шлю­бу.

Як вста­но­ви­ли пра­во­охо­рон­ці, 43-річ­на меш­канка сто­ли­ці, ма­ючи гру­пу ін­ва­лід­ності, ор­га­ні­зу­ва­ла пос­лу­ги з не­за­кон­но­го тран­сфе­ру для чо­ло­ві­ка при­зов­но­го ві­ку. Для ре­алі­за­ції сво­го за­ду­му злов­мисни­ця, за гро­шо­ву ви­на­го­ро­ду в су­мі 5 000 до­ла­рів США, про­по­ну­ва­ла ук­ласти шлюб зі сво­їм «клі­єн­том». На­да­лі, псев­до­на­ре­че­ний мав пе­рет­ну­ти кор­дон як та­кий, що здій­снює суп­ро­від осо­би з ін­ва­лід­ністю.

  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
15 червня 2024