Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

Оцінюватимуть пошкодження із космосу: як відшкодувати зруйноване війною житло?

denzadnem.com.ua

Оцінюватимуть пошкодження із космосу: як відшкодувати зруйноване війною житло?

По­над 15 міль­яр­дів гри­вень ком­пенса­цій уже по­го­ди­ли ук­ра­їн­цям за зни­ще­не чи пош­кодже­не жит­ло. Кош­ти над­хо­дять у ме­жах дер­жавної прог­ра­ми «єВід­новлен­ня», яка стар­ту­ва­ла у трав­ні ми­ну­ло­го ро­ку. Прог­ра­ма має на ме­ті до­по­мог­ти лю­дям, осе­лю яких зни­щи­ли чи пош­ко­ди­ли ро­сій­ські обс­трі­ли.

За рік ро­бо­ти біль­ше 86 ти­сяч ук­ра­їн­ців звер­ну­ли­ся по до­по­мо­гу на ре­мон­ти. Ще май­же 13 ти­сяч по­да­ли за­яви на прид­бання но­во­го жит­ла. Щоп­равда, не всі от­ри­ма­ли по­год­ження сво­їх за­явок — де­яким у вип­ла­ті від­мо­ви­ли. В особ­ли­вос­тях ро­бо­ти прог­ра­ми роз­би­рав­ся Центр гро­мадсь­ко­го мо­ні­то­рин­гу та кон­тро­лю.

  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
15 червня 2024