Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

Як бойова качка Джавеліна навела шороху серед лі­сів­ни­ків

denzadnem.com.ua

Як бойова качка Джавеліна навела шороху серед лі­сів­ни­ків

Не­від­діль­на час­ти­на ро­бо­ти лі­сів­ни­ків — пік­лу­ван­ня про бі­оріз­но­ма­ніт­тя. А особ­ли­во про тих, хто пот­ре­бує на­шої до­по­мо­ги та за­хис­ту. При­ро­да дає пра­ців­ни­кам лі­со­во­го гос­по­дарс­тва не тіль­ки ре­сур­си, але й ство­рює умо­ви, які пот­ре­бу­ють тур­бо­ти та від­по­ві­даль­нос­ті. Са­ме про це сьогод­нішня іс­то­рія.

Під час по­пе­реднього ог­ля­ду ді­лян­ки у фі­лії «Сла­вутсь­ке лі­со­ве гос­по­дарс­тво» ДП «Лі­си Ук­ра­їни» Ше­пе­тівсь­ко­го району, на якій ма­ли про­во­ди­ти лі­со­за­го­тів­лю, пра­ців­ни­ки дер­жавної лі­со­вої охо­ро­ни ви­яви­ли міс­це гніз­ду­ван­ня ди­кої кач­ки. Від­так на лі­со­сі­ці вста­нов­ле­но охо­рон­ну зо­ну, а лі­со­гос­по­дарсь­кі за­хо­ди там тим­ча­со­во при­зу­пи­не­но.

  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
22 травня 2024