Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

Чоловік отримав спадщину із сюрпризом: що забула розповісти мати?

denzadnem.com.ua

Чоловік отримав спадщину із сюрпризом: що забула розповісти мати?

От­ри­мав­ши від ма­те­рі у спа­док бу­ди­нок та при­са­диб­ну ді­лян­ку, Олек­сій по­чав офор­млен­ня до­ку­мен­тів на пра­во влас­ності. Од­нак на чо­ло­ві­ка че­ка­ла нес­по­ді­ван­ка, з’ясу­ва­ло­ся, що май­но зна­хо­дить­ся під ареш­том вже по­над 10 ро­ків. «За жит­тя ма­ти ні­ко­ли не го­во­ри­ла, що має бор­ги чи штра­фи, то­му ін­форма­ція про арешт май­на ста­ла справ­жнім сюр­при­зом, але неп­ри­єм­ним, ад­же че­рез це я не мав змо­ги офор­ми­ти спад­щи­ну», — роз­по­ві­дає Олек­сій. Щоб з’ясу­ва­ти об­ста­ви­ни ареш­ту чо­ло­вік звер­нувся до від­ді­лу дер­жавної ви­ко­нав­чої служ­би, од­нак яс­ності в спра­ву це не до­да­ло. У 2010–2011 ро­ках, а са­ме то­ді ви­но­си­ли­ся пос­та­но­ви про нак­ла­ден­ня ареш­ту, в ав­то­ма­ти­зо­ва­ну сис­те­му ви­ко­нав­чо­го про­вад­ження від­по­від­ні ві­до­мос­ті ще не вно­си­ли­ся, а па­пе­ро­ві до­ку­мен­ти бу­ло зни­ще­но, ос­кіль­ки за­кін­чився тер­мін збе­рі­ган­ня. Тож і з’ясу­ва­ти з при­во­ду чо­го від­кри­ва­ло­ся ви­ко­нав­че про­вад­ження бу­ло не­мож­ли­во. За до­по­мо­гою у ви­рі­шен­ні спра­ви Олек­сій ви­ру­шив до Ше­пе­тівсь­ко­го бю­ро пра­во­вої до­по­мо­ги, що на Хмель­нич­чи­ні. Оз­найомив­шись зі спра­вою за­ві­ду­вач бю­ро Єв­ген Бон­дар під­го­ту­вав по­зов­ну за­яву до су­ду про звіль­нен­ня май­на з-під ареш­ту. До по­зо­ву юрист до­дав лис­ти від ор­га­нів Дер­жавної ви­ко­нав­чої служ­би та но­та­рі­уса, сві­доц­тво про смерть ма­те­рі Олек­сія, до­ку­мен­ти про пра­во влас­ності на не­ру­хо­мість, ви­тя­ги з дер­жавних ре­єс­трів. «Се­ред клю­чо­вих ар­гу­мен­тів на ко­ристь по­зи­ва­ча ста­ли від­сутність пре­тен­зій те­оре­тич­них кре­ди­то­рів, від­сутність да­них про гро­шо­ві зо­бов’язан­ня по­мер­лої та ухи­лен­ня від їх спла­ти, а та­кож за­вер­шення стро­ків звер­нення до при­му­со­во­го ви­ко­нан­ня», — по­яс­нює Єв­ген Бон­дар.
  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
25 липня 2024