Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

На яких напрямках наступають росіяни? Нове зведення Генштабу

denzadnem.com.ua

На яких напрямках наступають росіяни? Нове зведення Генштабу

Сла­ва Ук­ра­їні! Роз­по­ча­ла­ся чо­ти­рис­та шіс­тде­ся­та до­ба ши­ро­ко­мас­штаб­ної зброй­ної аг­ре­сії ро­сій­ської фе­де­ра­ції про­ти на­шої дер­жа­ви. Ге­не­раль­ний штаб ЗСУ по­ві­дом­ляє опе­ра­тив­ну ін­форма­цію ста­ном на 06:00 29.05.2023 що­до ро­сій­сько­го втор­гнен­ня. Ро­сій­ська фе­де­ра­ція, не ра­ху­ючись із втра­та­ми, про­дов­жує вес­ти за­гар­бниць­ку вій­ну. Про­дов­жує нех­ту­ва­ти Між­на­род­ним гу­ма­ні­тар­ним пра­вом, зав­дає уда­рів, здій­снює обс­трі­ли не ли­ше вій­сько­вих, а й ци­віль­них об’єк­тів. Сьогод­ні вно­чі ро­сій­ські те­ро­рис­ти зав­да­ли чер­го­во­го ра­кет­но­го та аві­ацій­но­го уда­рів «ша­хе­да­ми» по Ук­ра­їні. Ін­форма­ція що­до нас­лідків ці­єї те­ро­рис­тичної ата­ки на­ра­зі уточ­ню­єть­ся. За­га­лом, про­тя­гом ми­ну­лої до­би про­тив­ник зав­дав 97 аві­ацій­них уда­рів, зок­ре­ма, бу­ло зас­то­со­ва­но 59 ірансь­ких удар­них БпЛА «Shahed». 58 «ша­хе­дів» зни­ще­но на­ши­ми за­хис­ни­ка­ми. Та­кож во­рог здій­снив 39 обс­трі­лів з ре­ак­тивних сис­тем зал­по­во­го вог­ню по по­зи­ці­ях на­ших вій­ськ та на­се­ле­них пун­ктах. Ймо­вір­ність зав­дання ра­кет­них та аві­ацій­них уда­рів по всій те­ри­то­рії Ук­ра­їни і на­да­лі за­ли­ша­єть­ся ви­со­кою. Про­тив­ник про­дов­жує зо­се­ред­жу­ва­ти ос­новні зу­сил­ля на спро­бах пов­ної оку­па­ції Лу­гансь­кої та До­нець­кої об­ластей. Про­тя­гом ми­ну­лої до­би під­розді­ли сил обо­ро­ни від­би­ли 19 во­ро­жих атак. На Во­линсь­ко­му та По­лісь­ко­му нап­рямках опе­ра­тив­на об­ста­нов­ка за­ли­ша­єть­ся ста­лою, оз­нак фор­му­ван­ня нас­ту­паль­них уг­ру­по­вань не ви­яв­ле­но.
  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
17 червня 2024