Новини дня

Перерахунок пенсій у грудні: хто отримає більше?

denzadnem.com.ua

Перерахунок пенсій у грудні: хто отримає більше?

У груд­ні в Ук­ра­їні від­бу­деть­ся пла­но­вий пе­ре­ра­ху­нок пен­сій, який тор­кнеть­ся неп­ра­цю­ючих пен­сі­оне­рів, шах­та­рів, лю­дей, які втра­ти­ли го­ду­валь­ни­ка та ще кіль­кох ін­ших ка­те­го­рій гро­ма­дян. Су­ма під­ви­щен­ня скла­да­ти­ме від 66 до 660 грн, роз­ра­ху­ва­ти її мож­на са­мос­тій­но он­лайн. Біль­ше де­та­лей, діз­на­ва­лись ек­спер­ти Цен­тру гро­мадсь­ко­го мо­ні­то­рин­гу та кон­тро­лю.
  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
6 лютого 2023