"Йди за мною": як український дрон врятував цивільних українців, що потрапили у засідку рашистів

denzadnem.com.ua

Йди за мною: як український дрон врятував цивільних українців, що потрапили у засідку рашистів

Про ней­мо­вір­ну опе­ра­цію по­ря­тун­ку ук­ра­їнсь­ко­го под­ружжя та во­єн­ний зло­чин ро­сій­ських сол­да­тів, за який не­од­мінно бу­де по­ка­ран­ня, роз­по­ві­ли в екс­клю­зив­но­му ма­те­рі­алі жур­на­ліс­ти CNN. У ма­те­рі­алі йдеть­ся про по­дії в Ізюмсь­ко­му районі Хар­ківсь­кої об­ласті у чер­вні 2022 ро­ку. То­го дня под­ружжя нап­равля­ло­ся в Бах­мут, аби до­по­мог­ти літ­нім бать­кам ви­їха­ти із міс­та. Од­нак во­ни об­ра­ли не­вір­ну до­ро­гу і опи­ни­ли­ся близь­ко лі­нії фрон­ту, там сто­яли ро­сій­ські вій­ська. Ав­то пот­ра­пи­ло під во­ро­жий обс­тріл. Ук­ра­їнсь­кі вій­сько­вос­лужбов­ці, які пе­ре­бу­ва­ли не­по­да­лік, від­сте­жи­ли си­ту­ацію за до­по­мо­гою дро­на, що піз­ні­ше доз­во­ли­ло слід­чим вста­но­ви­ти усі об­ста­ви­ни зло­чи­ну, ско­єно­го ро­сій­ськи­ми вій­сько­ви­ми. На зня­тих кад­рах вид­но, як па­ра за­ли­шає свій ав­то­мо­біль і на­ма­га­єть­ся втек­ти, але пот­рапляє під пов­торний обс­тріл. Чо­ло­вік от­ри­мує важ­кі по­ра­нен­ня. Жін­ка на­ма­га­єть­ся зу­пи­ни­ти кро­во­те­чу.
  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
10 червня 2023