16 облгазів розкрадали блакитне паливо: подробиці скандалу

denzadnem.com.ua

16 облгазів розкрадали блакитне паливо: подробиці скандалу

Служ­ба без­пе­ки спіль­но з БЕБ лік­ві­ду­ва­ла мас­штаб­ну схе­му прив­ласнен­ня про­мис­ло­вих об­ся­гів бла­кит­но­го па­ли­ва із га­зот­ран­спортної сис­те­ми НАК «Наф­то­газ Ук­ра­їни». До ор­га­ні­за­ції обо­руд­ки при­чет­ний топ­ме­нед­жмент 16 ре­гі­ональ­них га­зо­вих під­при­ємс­твах у Ки­ївсь­кій, Хар­ківсь­кій, Дніп­ро­пет­ровсь­кій, Львівсь­кій, Він­ниць­кій, Жи­то­мирсь­кій, Во­линсь­кій, За­кар­патсь­кій, Сумсь­кій, Рів­ненсь­кій, Хмель­ницькій, Чер­ні­гівсь­кій та Іва­но-Фран­ківсь­кій об­ластях, які пов’яза­ні з од­ним із ук­ра­їнсь­ких олі­гар­хів.
  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
7 червня 2023